Wniosek o wszczęcie egzekucji

Na blogu o postępowaniu egzekucyjnym i dochodzeniu wierzytelności nie mogło zabraknąć dzisiejszego wpisu – o tytułowym wszczęciu egzekucji. Gdy posiadasz już tytuł wykonawczy (np. nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności) i wybrałeś komornika sądowego spośród tych, którzy są właściwi do prowadzenia egzekucji w Twojej sprawie, przychodzi czas na sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji.

Wniosek o wszczęcie egzekucji może przyjąć postać pisemnego wniosku kierowanego do komornika sądowego lub ustnego oświadczenia złożonego do protokołu przed komornikiem. W dzisiejszych czasach wierzyciele na ogół formułują swoje wnioski i oświadczenia na piśmie, natomiast dłużnicy wciąż dość często korzystają z możliwości składania ustnych oświadczeń do protokołu. Niezależnie od tego, na jaką formę się zdecydujesz, wniosek powinien zawierać te same elementy. Po nowelizacji możliwe jest również złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji za pomocą systemu teleinformatycznego – szczegóły tutaj!

Przede wszystkim wniosek musi wskazywać świadczenie, które ma być spełnione, oraz określać sposób egzekucji.  (aktualizacja – przepisy uległy zmianie, szczegóły znajdziesz tutaj!).

Przez świadczenie do spełnienia należy rozumieć zachowanie dłużnika, jakie powinien on podjąć zgodnie z treścią tytułu wykonawczego. W większości spraw będzie to obowiązek zapłaty określonej kwoty pieniędzy na rzecz wierzyciela.

Gdy dłużnik nie chce dobrowolnie spełnić swojego świadczenia niezbędne staje się wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Tak więc, we wniosku o wszczęcie egzekucji musisz wskazać, jakiego świadczenia domagasz się od dłużnika. Gdy dochodzisz zapłaty pieniędzy możesz prowadzić egzekucję z całej należnej Ci kwoty (razem z odsetkami, kosztami procesu etc.), lub też ograniczyć żądanie do części roszczenia, wedle Twojego wyboru. W każdym przypadku powinieneś jednak dokładnie określić, czego żądasz od dłużnika (wskazać, od kiedy należą Ci się odsetki itp.).

Przez sposób egzekucji należy rozumieć sposób, w jaki komornik będzie starał się uzyskać dla Ciebie świadczenie od dłużnika. Nie wystarczy wskazanie rodzaju egzekucji, np. egzekucji świadczeń pieniężnych, lecz trzeba wskazać konkretnie, w jaki sposób (czy też z jakich źródeł majątku dłużnika) komornik ma prowadzić egzekucję. Do najczęstszych sposobów egzekucji należą m.in. egzekucja z nieruchomości, z rachunków bankowych, czy też z ruchomości należących do dłużnika. We wniosku możesz wskazać kilka z nich, przy czym powinny one być jak najmniej uciążliwe dla dłużnika.

Znajomość szczegółowych zasad prowadzenia egzekucji na każdy z dostępnych sposobów jest bardzo ważna. Pozwala bowiem dopasować optymalne dla wierzyciela sposoby egzekucji do rodzaju majątku posiadanego przez dłużnika (znanego lub przypuszczanego przez wierzyciela), ograniczyć koszty wierzyciela (bo w niektórych sytuacjach koszty egzekucji obciążają niestety właśnie jego), jak również zwiększyć skuteczność prowadzonej egzekucji. Powyższe ma jeszcze takie znaczenie, że komornik sądowy jest związany Twoim wnioskiem, także w zakresie sposobów egzekucji. Jak już wspominałem na blogu, to Ty jesteś gospodarzem postępowania egzekucyjnego – to Ty rozdajesz w nim karty. Komornik jedynie czeka na Twoje wnioski i stara się je zrealizować.

Z powyższym wiąże się jeszcze jedna ważna kwestia – we wniosku o wszczęcie egzekucji powinieneś wskazać i jak najdokładniej opisać cały znany Ci majątek dłużnika i inne informacje o dłużniku. Komornik nie będzie bowiem samodzielnie i z własnej inicjatywy poszukiwał majątku dłużnika. Oczywiście istnieją wyjątki, takie jak możliwość zlecenia komornikowi poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem, ale nie polecam z tego korzystać. Dlaczego, napiszę innym razem na blogu (aktualizacja – napisałem o tym tutaj). W tym miejscu zapamiętaj jednak, że co do zasady komornik nie będzie poszukiwał majątku Twojego dłużnika (inaczej jest przy egzekucji alimentów), a co najwyżej wezwie Cię do wskazania takiego majątku pod rygorem umorzenia postępowania egzekucyjnego, jako bezskutecznego. Kierując więc wniosek o wszczęcie egzekucji koniecznie opisz w nim cały majątek dłużnika, o którym posiadasz jakiekolwiek informacje. Od tego często zależy powodzenie egzekucji.

A co jeżeli nie znasz majątku dłużnika? Albo gdy dłużnik rzeczywiście nie posiada majątku? W pierwszym przypadku, kierując do komornika odpowiednie wnioski egzekucyjne (o przeprowadzenie określonych czynności, wystąpienie z zapytaniami do odpowiednich organów, podjęcie innych jeszcze działań), można uzyskać sporo informacji o majątku dłużnika. I nie jest to równoznaczne ze zleceniem komornikowi poszukiwania majątku dłużnika za wynagrodzeniem. Wnioski egzekucyjne to jedno, a zlecenie poszukiwania majątku to coś zupełnie innego. Chociaż skutek może być identyczny, to pierwsze rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze dla wierzyciela.

Gorzej, gdy dłużnik rzeczywiście nie posiada majątku. Wówczas egzekucja zostanie umorzona i nie odzyskasz swoich pieniędzy. Przynajmniej na razie. Ale warto, żebyś monitorował sytuację majątkową dłużnika, bo może za jakiś czas sytuacja się zmieni i będzie z czego prowadzić egzekucję? O tym, jak długo tytuł wykonawczy zachowuje swoją „moc” i uprawnia do prowadzenia egzekucji, również wkrótce napiszę (aktualizacja – napisałem o tym tutaj).

Do wniosku o wszczęcie egzekucji musisz dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale. Wymaga to podkreślenia, bo jeżeli dołączysz kserokopię tego dokumentu, to komornik wezwie Cię do złożenia oryginału, i tylko stracisz czas, tak ważny dla skutecznej egzekucji. Komornik na oryginalnym tytule zamieszcza wzmianki o powodzeniu lub braku powodzenia egzekucji. Ma to znaczenie dla bezpieczeństwa dłużnika, żeby uniknąć sytuacji, gdy wierzyciel dysponuje kilkoma egzemplarzami tytułu wykonawczego i przykładowo prowadzi po raz drugi egzekucję, mimo że uzyskał już wszystkie pieniądze od dłużnika. Stąd, co do zasady, tytuł może być tylko jeden i w egzekucji posługuje się jego oryginałem.

Podsumowując, najważniejsze elementy wniosku o wszczęcie egzekucji to:

  1. określenie świadczenia, jakie ma spełnić dłużnik,
  2. określenie sposobu egzekucji, (zmiana prawa – szczegóły tutaj),
  3. opisanie znanego Ci majątku dłużnika i innych informacji nt. dłużnika,
  4. dołączenie tytułu wykonawczego w oryginale.

Poza tym, wniosek o wszczęcie egzekucji powinien zawierać informacje typowe dla wszystkich pism w postępowaniu cywilnym. Musisz więc oznaczyć w nim (podając imiona, nazwiska i adresy zamieszkania) siebie, dłużnika i komornika, oraz pełnomocników procesowych stron (o ile tacy występują), wskazać swój numer PESEL, wymienić załączniki dołączone do wniosku, a wniosek koniecznie podpisać. Jeżeli reprezentuje Cię pełnomocnik, to on podpisze sporządzony przez siebie wniosek, jak również dołączy podpisane przez Ciebie pełnomocnictwo.

Wskaż również dane swojego rachunku bankowego, aby komornik wiedział, na jakie konto przelać wyegzekwowane pieniądze.

Wniosek o wszczęcie egzekucji, zawierający opisane powyżej informacje i załączniki, pozwoli Ci skutecznie wszcząć postępowanie egzekucyjne. Jest to pierwszy krok na drodze do odzyskania pieniędzy od Twojego dłużnika. Zatem powodzenia!

Be First to Comment

Korzystając z możliwości komentowania wpisów na blogu przekazujesz kancelarii Krzysztof Kozłowski Kancelaria Radcy Prawnego (administrator danych osobowych), adres: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa (dalej: "Kancelaria") swoje dane osobowe, w tym pseudonim, adres e-mail, numer IP, ewentualnie adres strony internetowej. Podanie wszystkich danych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak ich wskazania uniemożliwi publikację Twojego komentarza i Twój udział w dyskusji toczącej się pod wpisem na blogu. Celem przetwarzania danych będzie wyłącznie publikacja Twojego komentarza i udzielenie na niego ewentualnej odpowiedzi. Twoje dane nie będą nikomu przekazywane z wyjątkiem firm współpracujących z Kancelarią i tylko w niezbędnym zakresie (obsługa informatyczna bloga i poczty elektronicznej). Dane będą przechowywane tak długo, jak długo Twój komentarz będzie znajdował się na stronie. Zawsze możesz zwrócić się do Kancelarii o usunięcie Twojego komentarza i danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych. W tym celu skontaktuj się z Kancelarią (krzysztof.kozlowski@oirpwarszawa.pl, tel. 781 781 229). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.