Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku

Celem każdego postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie wierzyciela, a żeby to osiągnąć potrzebna jest współpraca wierzyciela z komornikiem, tak na płaszczyźnie wskazywania informacji o majątku dłużnika, składania właściwych wniosków egzekucyjnych, jak i terminowego uiszczania niezbędnych zaliczek na wydatki gotówkowe. Dziś chciałbym napisać kilka słów o jednym ze sztandarowych wniosków egzekucyjnych stosowanych praktycznie w każdej egzekucji – o zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.

Powyższa egzekucja z wierzytelności jest dokonywana przez komornika sądowego poprzez jej zajęcie. Komornik wysyła w tym celu do naczelnika właściwego urzędu skarbowego wezwanie do potrącania zajętej wierzytelności dłużnika i przekazywania jej na rachunek bankowy komornika. Chwilą dokonania zajęcia jest moment doręczenia wezwania urzędowi skarbowemu. Co istotne, od pewnego już czasu cała korespondencja z organami podatkowymi, zarówno wychodząca od komornika, jak i przychodzącą od organu, przybiera postać komunikacji elektronicznej. Znacząco przyspiesza to cały proces i obniża jego koszty, z pożytkiem dla wszystkich stron postępowania egzekucyjnego.

Dawniej wniosek o zajęcie wierzytelności z nadpłaty lub zwrotu podatku bywał mało skuteczny. Wynikało to z przyjętej w orzecznictwie interpretacji świadczeń periodycznych (że nadpłata i zwrot podatku do nich nie należą) oraz tezy o braku możliwości prowadzenia egzekucji z ekspektatywy prawa (a więc z wierzytelności przyszłych, które jeszcze nie powstały). Urzędy skarbowe, opierając się na wyrokach sądowych, kwestionowały możliwość zajmowania przez komorników wierzytelności z nadpłaty lub zwrotu podatku jeżeli prawo do tych świadczeń jeszcze nie powstało. Innymi słowy, jeżeli zajęcie wpłynęło do urzędu skarbowego przed złożeniem przez dłużnika deklaracji podatkowej, z której wynikało by prawo do zwrotu na jego rzecz, to zajęcie nie było skuteczne, a urząd nie przekazywał pieniędzy komornikowi. Nawet jeżeli za czas jakiś deklaracja faktycznie wpłynęła, a dłużnikowi przysługiwał zwrot. Zajęcie było skuteczne tylko pod warunkiem, że zostało doręczone organowi podatkowemu w okresie pomiędzy doręczeniem deklaracji podatkowej dłużnika a wypłatą zwrotu dłużnikowi. Stąd komornicy często powtarzali zajęcia, próbując „wstrzelić się” w odpowiednie okno czasowe. Nie było to ani tanie (koszty doręczeń korespondencji) ani praktyczne rozwiązanie. I mimo odpowiedniej staranności zwrot podatku mógł z łatwością „wymknąć się” z rąk komornika.

Po nowelizacji mamy doręczenia elektroniczne i – co bardzo ważne – skuteczność zajęcia również co do wierzytelności przyszłych, wynikających z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia. Takie rozwiązanie ustawowe pozwala komornikowi na dokonanie skutecznego zajęcia i to przy wysłaniu jednego tylko wezwania do urzędu skarbowego. Jeżeli egzekucja potrwa dłużej niż rok (co się zdarza), to zajęcie takie trzeba będzie ponowić. Ale jest to dużo mniej uciążliwe niż dawniej.

Oczywiście dla skutecznej egzekucji z ww. wierzytelności niezbędne jest prowadzenie przez dłużnika działalności gospodarczej lub posiadanie pracy. Bo bez tego nie będzie nadpłaty ani zwrotu podatku.

Warto również wiedzieć, że przepisy Ordynacji podatkowej stanowią, że pierwszeństwo przed zajęciem takich wierzytelności mają roszczenia publicznoprawne – urząd skarbowy z nadpłaty/zwrotu podatku najpierw pokrywa zaległości podatkowe i bieżące zobowiązania podatkowe dłużnika, a dopiero potem – o ile coś zostało – przekazuje to komornikowi.

Mimo powyższych ograniczeń zajęcie wierzytelności dłużnika wobec organu podatkowego pozostaje jednym z najczęściej stosowanych wniosków egzekucyjnych. Zwłaszcza, że nie wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie wierzyciela. Celne i zróżnicowane wnioski egzekucyjne podnoszą prawdopodobieństwo wyegzekwowania roszczenia, dotarcia do majątku dłużnika, a to jest zadaniem każdego profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego wierzyciela.

Wspaniałego tygodnia Ci życzę!

PS Zobacz również inne artykuły o wnioskach egzekucyjnych – o egzekucji z rent i emerytur, oraz z rachunków bankowych dłużnika (tutaj i tutaj).

100 komentarzy

 1. Pola said:

  A czy nowe przepisy o zajęciu nadpłaty podatku stosuje się również do egzekucji powstałych przed 8 września? Podobno prawo nie działa wstecz?

  23 lutego 2017
  Reply
 2. Witam serdecznie na blogu!

  W przypadku nowych przepisów o zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku znajdą one zastosowanie do wniosków egzekucyjnych wniesionych do komornika sądowego po dniu 8 września 2016 r. Nie chodzi więc o datę wszczęcia postępowania egzekucyjnego jako takiego, lecz o datę złożenia konkretnego wniosku o zajęcie wierzytelności z podatków. Jeżeli w toku trwającej przed tą datą egzekucji wierzyciel złoży ww. wniosek (ale złoży go już po 8 września), to znajdą do niej zastosowanie nowe przepisy.

  Pozdrawiam,
  Krzysztof Kozłowski

  23 lutego 2017
  Reply
  • Agata said:

   W rozliczeniu dg za 2017 (ryczałt od przych. ewid.) powstała nadpłata ze względu na odliczenie składek ZUS. Podatnik ma zajęty rachunek bankowy, brak informacji czy US ma również to zajęcie. Czy US może tę nadpłatę zaliczyć na poczet przyszłych zobowiązań? Dodam, że w grudniu podatnik nie miał przychodu i w związku z tym w styczniu nie płaci ryczałtu. Może jest jeszcze jakieś wyjście aby komornik nie zajął tej nadpłaty?

   10 stycznia 2018
   Reply
   • Witam na blogu Pani Agato!

    Niestety, jeżeli komornik sądowy dokonał zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty/zwrotu podatku to nie ma możliwości zaliczenia nadpłaty na przyszłe zobowiązania podatkowe. Kwota zostanie przekazana komornikowi na spłatę zadłużenia.

    Pozdrawiam serdecznie,
    Krzysztof Kozłowski

    15 stycznia 2018
    Reply
 3. Wanda said:

  Rozumiem, że na wniosek wierzyciela komornik zajmie ulgę prorodzinną. Zanim urząd skarbowy przekaże mu pieniądze najpierw potrąci dla siebie zaległości podatkowe, jeżeli istnieją.

  21 marca 2017
  Reply
  • Witam Panią na blogu. Tak, przepisy pozwalają na potrącenie zaległości podatkowych w pierwszej kolejności, a w dalszej na przekazanie nadwyżki komornikowi sądowemu.

   Pozdrawiam,
   Krzysztof Kozłowski

   22 marca 2017
   Reply
 4. Izabela said:

  Jeśli mam zajęcie na wynagrodzeniu za pracę i zajęte konto bankowe i zostałam o tym powiadomiona, ale nie było nic o zajęciu zwrotu z rozliczenia PIT to czy dostanę zwrot, czy komornik nie musi mnie informować ?

  13 kwietnia 2017
  Reply
  • Witam na blogu Pani Izabelo,

   Komornik nie musi Pani informować o dokonanym zajęciu wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku. Ewentualne zawiadomienie może Pani otrzymać z Urzędu Skarbowego. Samo zajęcie jest skuteczne od chwili doręczenia zajęcia do Urzędu Skarbowego (drogą elektroniczną).

   Co więcej, zajęcie podatku jest typowym działaniem komorników sądowych, zwykle jednym z pierwszych w ramach egzekucji. Jeżeli komornik zajął wynagrodzenie za pracę i rachunek bankowy, to z dużym prawdopodobieństwem zajął również wierzytelność z tytułu podatków.

   Pozdrawiam,
   Krzysztof Kozłowski

   14 kwietnia 2017
   Reply
 5. Anna Brozdowska said:

  Witam
  Jak długo ważny jest taki wniosek o zajęcie zwrotu podatku skierowany przez komornika do US?
  Co w przypadku jeśli rozliczę się z podatku po upływie wyznaczonego terminu przez US? Czy zwrot podatku zostanie mi wypłacony?
  Pozdrawiam

  19 kwietnia 2017
  Reply
  • Witam Panią na blogu,

   Tak jak pisałem w artykule i jednym z komentarzy powyżej wszystko zależy od daty wniesienia przez wierzyciela wniosku o zajęcie wierzytelności tego rodzaju oraz od daty dokonania zajęcia przez komornika w US. Jeżeli komornik skierował zajęcie do US po dniu 8 września 2016 r. to zajęcie będzie skuteczne przez rok od dnia dokonania zajęcia. Po roku komornik będzie mógł ponowić wniosek i tym samym zająć wierzytelność na kolejny rok.

   Pozdrawiam,
   Krzysztof Kozłowski

   21 kwietnia 2017
   Reply
 6. Artur said:

  Witam
  jeżeli mam zwrot podatku tylko z tytułu wychowywania dziecka to także może zabrać ta nadpłatę komornik.czy można napisać wyjaśnienie skąd pochodzi ta różnica w us u komornika?jest jakaś podstawa prawna w takiej sytuacji?

  12 maja 2017
  Reply
  • Witam na blogu Panie Arturze. Ulga podatkowa na dzieci również może zostać zajęta.

   18 maja 2017
   Reply
 7. kasia said:

  witam czy udajac sie do us dowiem sie z jakiego tytulu komornika zajal zwrot podatku czy to mandat czy co innego??

  12 maja 2017
  Reply
  • Witam Panią na blogu, proszę spróbować, myślę że pracownik Urzędu Skarbowego prowadzący Pani sprawę będzie umiał wyjaśnić przyczyny zajęcia zwrotu podatku. Urząd Skarbowy otrzymuje bowiem od komornika dokładną informację dotyczącą zajęcia – wraz ze wskazaniem wierzyciela i kwoty długu.

   18 maja 2017
   Reply
 8. patrycja said:

  21 lutego złożyłem pit do US gdzie była odpisana ulga prorodzinna plus nadpłata z umowy zlecenie. Dwa tyg.później ( 2 marca) złożyłem korektę gdzie nie było już ulgi (nie wiedziałem przy rozliczeniu pierwszego pitu że matka dziecka zrobiła odpis). US wypłacił komornikowi pierwszy zwrot, a potem drugi. Teraz dostałem wezwanie od US do zwrotu różnicy jaka była w obu pitach. Czy mogę jakoś się od tego pisma odwołać? Pani w urzędzie powiedziała że po prostu wypłacili pierwszy zwrot komornikowi, przed rozpatrzeniem jeszcze korekty drugiego pitu.

  12 maja 2017
  Reply
  • Witam na blogu. W tym miejscu udzielam jedynie ogólnych informacji o prawie. Jeżeli jest Pan zainteresowany poradą prawną to serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mejlowego.

   18 maja 2017
   Reply
 9. Kama said:

  Otrzymałam zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej.
  Organem egzekucyjnym i dłużnikiem jest Naczelnik US. Zobowiązany to ja.
  Proszę napisać czy kwota wykazaną na zawiadomieniu, to ta którą muszę zapłacić na konto podane w tym piśmie czy to zawiadomienie jest tylko do mojej informacji i nic mam z tym nie robić?

  19 maja 2017
  Reply
  • Witam Panią na blogu. Skoro jest prowadzone wobec Pani postępowanie egzekucyjne to zawsze może Pani dobrowolnie spłacić zadłużenie. Jeżeli jednak Pani tego nie zrobi to będzie prowadzona egzekucja z zajętej wierzytelności pieniężnej. Kwota na zawiadomieniu już pewnie uległa zmianie, ze względu na rosnące odsetki i inne ewentualne koszty. Najlepiej zwrócić się do organu egzekucyjnego i poprosić o wskazanie całkowitej kwoty do zapłaty na dany dzień.

   19 maja 2017
   Reply
 10. Marta said:

  Witam, a ja mam takie pytanie. Czy i kiedy Urzad Skarbowy poinformuje mnie, że zwrot nadpłaconego podatku trafil na konto komornika?

  22 maja 2017
  Reply
  • Pani Marto, podobny temat był już poruszany w komentarzach powyżej. Praktyka urzędów jest różna, może Pani nie otrzymać żadnej informacji o przekazaniu pieniędzy na rachunek komornika. Pozostaje samemu zwrócić się do urzędu, jeżeli wie Pani o zajęciu wierzytelności w US przez komornika.

   31 maja 2017
   Reply
 11. Marcin said:

  Siema. Czy komornik zajmie mi zwrot podatku, jeśli wystosowałem do niego pismo o dobrowolnym splacaniu, i on na to się zgodził? Dodam, że wyrażając zgodę zniknęło zajęcie konta bankowego. Nic mi nie pobiera, wpłacam dobrowolnie i regularnie.

  31 maja 2017
  Reply
  • Jeżeli nie zawarł Pan oficjalnego porozumienia z wierzycielem to komornik nie jest związany Pana pismem z deklaracją dobrowolnej spłaty. Może więc zająć wierzytelność z tytułu zwrotu podatku. Ale skoro komornik cofnął zajęcie rachunku bankowego to prawdopodobnie nie będzie kierował zajęcia do urzędu skarbowego.

   31 maja 2017
   Reply
 12. Magdalena said:

  Witam Pana, jeśli mąż ma dług 1000zł i dostał pismo, że przelana została ta kwota na konto wierzyciela, to resztę mąż otrzyma normalnie? Zostanie wypłacona reszta?

  1 czerwca 2017
  Reply
  • Witam Panią na blogu. Jeżeli nie istnieją inne długi, dla których mogła zostać zajęta nadpłata/zwrot podatku z urzędu skarbowego, to reszta pieniędzy powinna zostać wypłacona podatnikowi.

   2 czerwca 2017
   Reply
 13. Brygida said:

  Dzień dobry. A jak wygląda sprawa jeżeli dnia 10.10.2016 pismo o zajęciu zwrotu dotarło do US z kwotą na 2500zł a na dzień dzisiejszy kwota długu została zmniejszona na 500zł? Zwrotu jest 3000zł (1500+1500). Czy US wypłaca pierwszą kwotę z zawiadomienia czy tą która faktycznie pozostała? Pozdrawiam

  2 czerwca 2017
  Reply
  • Dzień dobry Pani Brygido, witam serdecznie na blogu. Wszystko zależy od tego, czy i kiedy urząd skarbowy przekazał zajęte pieniądze komornikowi. Jeżeli nie przekazał ich przed chwilą zmniejszenia zadłużenia to powinien przelać komornikowi tylko faktyczną wysokość długu, a resztę Pani wypłacić.

   6 czerwca 2017
   Reply
 14. Rafał said:

  Witam, komornik wysłał maila do naczelnika Urzędu Skarbowego o zajęcie mojego zwrotu z pitu. W owym mailu nie było moich danych osobowych tylko imię i nazwisko, czy takie zajęcie jest zgodne z prawem? Pozdrawiam Rafał

  8 czerwca 2017
  Reply
  • Witam na blogu Panie Rafale! Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami komornik dokonuje doręczeń wobec administracyjnych organów egzekucyjnych i organów podatkowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub z użyciem środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między komornikiem a urzędem skarbowym odbywa się więc w drodze elektronicznej.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   8 czerwca 2017
   Reply
 15. Rafał said:

  Ale jak oprócz imienia i nazwiska nie ma żadnych innych danych osobowych? to chyba taki mail od komornika nie jest ważny, bo tak naprawdę to nie wiadomo dokładnie o jaką osobę chodzi.

  9 czerwca 2017
  Reply
  • Panie Rafale, aby udzielić Panu rzetelnej informacji musiałbym zapoznać się z aktami postępowania egzekucyjnego i rzeczonym mejlem. Wówczas mógłbym zweryfikować prawidłowość postępowania komornika i urzędu skarbowego. Porad prawnych udzielam poza blogiem – jeżeli jest Pan zainteresowany to zapraszam do kontaktu.

   Krzysztof Kozłowski

   9 czerwca 2017
   Reply
 16. Tomasz said:

  Rozliczylem się z podatku w połowie marca po 2 tygodniach musialem zrobić korektę pitu i oddałem poprawiony na początku kwietnia. Czy komornik zajmie mi zwrot z podatku gdy jego pismo otrzymalem 23 marca o zajeciu zwrotu z podatku.

  13 czerwca 2017
  Reply
  • Witam na blogu Panie Tomaszu! Istotna dla zajęcia zwrotu podatku jest data doręczenia zawiadomienia do urzędu skarbowego, a więc dzień, w którym komornik powiadomił o zajęciu urząd, a nie Pana. Jeżeli w Pana przypadku stosuje się nowe przepisy, to takie zajęcie jest skuteczne na przyszłość (nawet przez rok), a więc komornik skutecznie zajmie zwrot podatku. Aby ocenić, które przepisy znajdą zastosowanie, proszę przeczytać wcześniejsze komentarze – znajdzie tam Pan odpowiedź na pytanie, kiedy stosujemy stare a kiedy nowe przepisy o zajęciu wierzytelności ze zwrotu podatku.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   14 czerwca 2017
   Reply
 17. Iza said:

  Dzień dobry! A co w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków? Posiadam zajęcie komornicze, jestem osobą niepracującą, więc cały zwrot można powiedzieć „wypracował” mąż. Czy on też odpowiada za moje długi?

  20 czerwca 2017
  Reply
  • Witam na blogu Pani Izo! Zadała Pani bardzo ciekawe pytanie, ale to temat obszerny i wykraczający poza ramy wpisu na blogu. Odpowiedź zależy od charakteru długów i osoby wierzyciela, daty powstania długów, treści tytułu wykonawczego etc. Żeby Pani pomóc musiałbym zapoznać się szczegółowo ze sprawą. A tego na blogu zrobić nie mogę – zapraszam do skorzystania z moich usług.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   21 czerwca 2017
   Reply
 18. Magda said:

  A czy Urząd Skarbowy może przekazać nadpłatę podatku pełnoletniego dziecka do komornika? Nadmieniam, że wobec rodzica toczy się postępowanie komornicze z tytułu zaległości czynszowych za mieszkanie, którego dziecko jest współlokatorem i gdzie posiada stały adres zameldowania. Rodzicowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

  24 czerwca 2017
  Reply
  • Witam serdecznie na blogu Pani Magdo!

   Przedstawiony przez Panią krótko stan faktyczny wskazuje na złożony problem, a na blogu nie udzielam porad prawnych, a jedynie dzielę się wiedzą i doświadczeniem z Czytelnikami. Jeżeli jest Pani zainteresowana moją pomocą w Pani sprawie to zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mejlowego i skorzystania z moich usług.

   Pozdrawiam,
   Krzysztof Kozłowski

   29 czerwca 2017
   Reply
 19. monika said:

  witam serdecznie miałam komornika ktory sciagał mi dług sciagnoł 412zł a dług wynosił 712 zł po jakims czasie inny komornik przejoł ta sprawe i zabrał mi podatek w kwocie 4 tys bo to była ulga na dzieci czy to jest zgodne z prawem dziekuje za odpowiedz

  2 lipca 2017
  Reply
  • Witam Pani Moniko na blogu,

   Zajęcie ulgi podatkowej na dzieci dłużnika jest zgodne z prawem. Natomiast komornik nie może Pani zabrać więcej pieniędzy niż to wynika z całej kwoty zadłużenia, powiększonej o koszty egzekucji, opłatę egzekucyjną itp. Proszę dokładnie ustalić, jaka jest aktualna wysokość Pani długów, razem z kosztami. Wówczas będzie Pani mogła sprawdzić, czy komornik postąpił prawidłowo czy nie.

   W razie potrzeby polecam skorzystanie z moich usług – proszę wówczas o kontakt mejlowy lub telefoniczny.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   3 lipca 2017
   Reply
 20. Malgorzata Baranowska said:

  Który komornik otrzyma nadpłatę jeżeli do urzędu skarbowego zajęcie przesłane zostało przez dwóch komorników sądowych?, Komornik z mojego miasta złożył zajęcie jako drugi.

  19 lipca 2017
  Reply
  • Witam na blogu! Nie udzielam tutaj porad prawnych, a jedynie dzielę się wiedzą i doświadczeniem. W razie potrzeby polecam skorzystanie z moich usług – proszę wówczas o kontakt mejlowy lub telefoniczny.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   26 lipca 2017
   Reply
 21. Ewa said:

  Ciekwe kiedy te przepisy w tym względzie będą bardziej cywilizowane, tj. kiedy będzie obowiązek informowania dłużnika o zajęciu i kiedy będą chronieni ludzie, którzy pracują w oparciu o umowy cywilne,tak aby podobnie jak osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę mogły zachować choć minimum egzystencjonalne:(

  3 sierpnia 2017
  Reply
 22. katarzyna1986 said:

  Dzień dobry, czy istnieje realna szansa by komornik zostawił mi zwrot podatku a w sumie to ulgę za dzieci? czy wogle można napisac do komornika by tego nie zabierał skoro sciaga już z wynagrodzenia za prace i to 900 zł co miesiąc. zostawia tylko najniższą krajową.

  22 stycznia 2018
  Reply
  • Dzień dobry Pani Katarzyno!

   Komornik ma prawo prowadzić egzekucję ze zwrotu podatku, nawet jeżeli egzekwuje wierzytelność z wynagrodzenia za pracę. Ponieważ dopóki istnieje niespłacony dług komornik może prowadzić egzekucję z różnych składników majątku dłużnika. Napisać może Pani wszystko – przy czym decyzja należy do wierzyciela, który może (ale absolutnie nie musi) zrezygnować z danego sposobu egzekucji.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   23 stycznia 2018
   Reply
 23. Daniel said:

  Witam serdecznie przypuscmy ze dlug wynosi w przyblizeniu 2 tys.zl z tytulu ulgi na dzieci zwrotu bedzie kolo 6 tys.czy w momencie w którym mam wyznaczana date odbioru gotowki w kasie Urzędu Skarbowego to dostane ten zwrot tego dnia o kwote pomniejszona czyli o to 2 tys

  31 stycznia 2018
  Reply
  • Witam na blogu Panie Danielu!

   Wszystko zależy od tego, jak sprawnie urząd podejdzie do zajęcia komorniczego. Jeżeli już przekazał komornikowi kwotę na spłatę zadłużenia to powinien Pan otrzymać zwrot. Ale może też być tak, że Pan zwrotu nie otrzyma, bo urząd nie rozliczył się jeszcze z komornikiem i będzie trzymał „w zawieszeniu” całą kwotę.

   31 stycznia 2018
   Reply
 24. Anna said:

  Witam rozliczamy się wspólnie z mężem od 5lat mamy jakies długi ale z przed ślubu.. co roku jednak otrzymujemy zwrot.. Czy może komornik nam zająć zwrot z podatku za długo z przed małżeństwa?? Bo opini na ten temat tysiące

  5 lutego 2018
  Reply
  • Witam na blogu Pani Aniu i dziękuję za lekturę!

   Wspólne rozliczenie podatków z mężem nie uniemożliwia komornikowi zajęcia zwrotu podatku. Jeżeli długi zostały stwierdzone tytułem wykonawczym (np. nakazem zapłaty zaopatrzonym w klauzulę wykonalności) to wierzyciel może ich dochodzić w drodze postępowania egzekucyjnego przez wiele lat. Jeżeli jedno z Państwa miało długi, a teraz przysługuje zwrot podatku, to komornik może go zająć.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   6 lutego 2018
   Reply
   • Anna said:

    To dlaczego zwrot przez 5 lat był wypłacany A klauzura wykonalności była.. komornik mnie poinformował że wspólnego rozliczenia zająć nie mogą bo ma z nie odpowiada za długi z przed ślubu.. nikt nie potrafi wytłumaczyć dlaczego zwrot co roku był.. każdy komornik ma inne zdanie

    6 lutego 2018
    Reply
    • Pani Aniu, nie wspominała Pani w komentarzu, że egzekucja została wszczęta. Nie wiem też, z czego generowany jest zwrot podatku i kto z Państwa (a może obydwoje) ma długi sprzed ślubu. Na blogu nie udzielam porad prawnych, dlatego jeżeli jest Pani zainteresowana konkretną poradą w swojej sprawie, która wymaga analizy dokumentów i historii długów – to serdecznie zapraszam do kontaktu. Zwykle to, czego nie uda się wyszukać w internecie ani dowiedzieć w spontanicznych rozmowach z komornikami, można w sposób pewny ustalić zlecając sprawę radcy prawnemu 🙂

     Pozdrawiam serdecznie,
     Krzysztof Kozłowski

     7 lutego 2018
     Reply
     • Anna said:

      A jak mogę z panem umówić się na poradę w inny sposób niż na blogu A osobiście nie bedzie możliwe jestem z daleka

      7 lutego 2018
 25. Hardejewicz monika said:

  Witam komornik przysłał mi pismo o podtanowieniu umorzenia egzekucji na wniosek wierzyciela czy dostane zwrot podatku jezeli egzekucja została umorzona

  11 lutego 2018
  Reply
  • Witam na blogu Pani Moniko!

   To zależy z jakiego powodu egzekucja została umorzona na wniosek wierzyciela, czy wierzytelność była należna i czy została już wyegzekwowana. Nie znając szczegółów sprawy nie sposób odpowiedzieć na Pani pytanie. Jednakże co do zasady, jeżeli egzekucja została umorzona, a zwrot podatku nie został wcześniej wyegzekwowany przez komornika na zaspokojenie wierzytelności lub kosztów komorniczych – to powinna Pani otrzymać zwrot podatku.

   Jeżeli jest Pani zainteresowana poradą prawną w swojej sprawie – zapraszam do kontaktu mejlowego.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   12 lutego 2018
   Reply
 26. Robert said:

  Dzień dobry, mam takie pytanie. Uzgodniłem z jednym komornikiem, że będę dobrowolnie co miesiąc wpłacał określoną kwotę. Spełniam rzetelnie swoje obowiązki – co miesiąc przesyłam ustaloną wcześniej kwotę. Dostałem wczoraj pismo, iż zostanie mi zajęta wierzytelność z tytułu podatku itd (to o czym mowa w tym wpisie). Czy wobec tego postanowienia wcześniejszej ugody są anulowane i czy mogę się spodziewać zajęcia rachunku bankowego i powiadomienia pracodawcy?

  Dodam, że przyszło tylko pismo odnośnie zajęcia wierzytelności z tytułu podatku – o kontach bankowych nie było wzmianki.

  16 lutego 2018
  Reply
  • Witam na blogu Panie Robercie!

   Generalnie z umawianiem się z komornikami jest tak, że to tylko umowa dżentelmeńska, bo prawdziwym dysponentem postępowania egzekucyjnego jest wierzyciel i to z nim należy zawierać ewentualne ugody, a nie z komornikiem. Jeżeli nie ma Pan nic na piśmie, a wierzyciel złożył do komornika wniosek o zajęcie wobec urzędu skarbowego – to takie zajęcie jest skuteczne. Komornik powinien go dokonać na wniosek wierzyciela. To samo może dotyczyć innych zajęć, np. rachunków bankowych.

   Na przyszłość – lepiej dogadywać się z wierzycielem i mieć na to pismo. A jak z komornikiem – to też mieć na to pismo 🙂

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   16 lutego 2018
   Reply
 27. kasia said:

  witam mam pytanie czy komornik może zabrać zwrot z podatku jeżeli rozliczam się z mężem mąż mam komornika i ja też ale są to inne zajęcia

  19 lutego 2018
  Reply
  • Dzień dobry, komornik może zająć zwrot podatku. Proszę przeczytać inne komentarze i moje odpowiedzi pod tym artykułem.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   20 lutego 2018
   Reply
 28. Ewa said:

  Witam.
  Dostałam pismo od komornika 12.02. 2018 o zajęciu z US zwrotu podatku. Zeznanie podatkowe złożyłam dzisiaj tj 21.02.Czy komornik zajmie zwrot podatku czy zajęcie w US ważne jest 7 dni?

  21 lutego 2018
  Reply
  • Witam na blogu Pani Ewo!

   Zajęcie komornicze wierzytelności wobec urzędu skarbowego jest ważne przez rok i może być ponawiane. Jest o tym mowa w powyższym artykule.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   26 lutego 2018
   Reply
 29. Ania said:

  Można prosić o kontakt do pana

  21 lutego 2018
  Reply
 30. manam said:

  Witam mam pytanie, do urzędu skarbowego wpłynęło zajęcie mojej nadpłaty z podatku w związku z tym chciałam się dowiedzieć czy urząd skarbowy wyślę tylko kwote pokrywajaca tylko kwote glowna zadłużenia czy wszystko łącznie z kosztami. Pozdrawiam

  22 lutego 2018
  Reply
  • Mejlowaliśmy już w tej sprawie 🙂

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   26 lutego 2018
   Reply
 31. Adamkiewixz said:

  witam,mam takie pytanie czy można napisać pismo do wierzycieli o to aby komornik nie pobrał zwrotu podatku (np.1/2 ) jeśli tak to co powinno być tak napisane,dziękuję pozdrawiam.

  25 lutego 2018
  Reply
  • Witam na blogu!

   Dziękuję za komentarz. Zawsze można spróbować porozumieć się z wierzycielem i nie ma tu żadnych przepisów, które wskazywałyby na niezbędną treść pisma. Proszę przedstawić wierzycielowi swoją prośbę i najlepiej zaoferować coś w zamian, np. zobowiązanie do terminowej spłaty długu, choćby w częściach etc. Żeby przekonać wierzyciela, że warto ustąpić w zakresie prowadzonej egzekucji.

   Gdyby była potrzebna pomoc w napisaniu pisma lub prowadzeniu sprawy to zapraszam do korzystania z moich usług.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   26 lutego 2018
   Reply
 32. M said:

  Witam,
  jeśli należności pochodzą z działalności gospodarczej i są to zajęcia egzekucyjne, administracyjne, a komornik zajął zwrot podatku VAT, to do kogo należ przedstawić listy płac? Czy pracownicy mają jakieś pierwszeństwo?

  26 lutego 2018
  Reply
  • Witam na blogu!

   Sprawa wymaga przeanalizowania konkretnej sytuacji i udzielenia porady prawnej. W przypadku zainteresowania moją pomocą – zapraszam do kontaktu bezpośredniego.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   28 lutego 2018
   Reply
 33. Igor said:

  Witam
  moje Pytanie brzmi czy jeżeli ugadałem się z komornikiem i miesiąc w miesiąc płacę ustalona kwotę to ma prawo wziąć ulgę na dziecko przy rozliczeniu pit-u. Czy może wziąć jakoś część …

  27 lutego 2018
  Reply
  • Witam na blogu Panie Igorze!

   Proszę przeczytać pozostałe komentarze, podobne pytanie już się pojawiło. Odpowiem krótko, że dogadywanie się z komornikiem nie pozbawia go prawa do egzekucji ze zwrotu podatku. Chyba że ma Pan co innego na piśmie, podpisanym przez komornika lub wierzyciela… Wszak każda sprawa wymaga indywidualnego zbadania 🙂

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   27 lutego 2018
   Reply
 34. Agata said:

  Witam, co w przypadku gdy komornik zajął nadpłatę podatku a Ja z racji przeprowadzki rozliczę się w innym US?

  28 lutego 2018
  Reply
  • Witam na blogu Pani Agato!

   Jeżeli jest Pani zainteresowana poradą prawną w tym zakresie to zapraszam do kontaktu bezpośredniego.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   6 marca 2018
   Reply
 35. BARBARA said:

  Witam a mam takie pytanie skad US bedzie wiedział ile jeszcze dłużnik jest winny komornikowi ,jezeli powiadomienie wplynelo do US w listopadzie a zwrot bedzie w kwietniu. Oczywiscie komornik pobiera jeszcze pieniądze z pensji

  2 marca 2018
  Reply
  • Witam na blogu Pani Barbaro!

   Komornik i Urząd Skarbowy powinni się kontaktować w tej sprawie. W razie przekazania zbyt dużej kwoty komornikowi komornik ma obowiązek zwrócić Pani „nadpłatę” ponad wysokość długu.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   6 marca 2018
   Reply
 36. Maja said:

  Witam, czy można jakoś obejść zajęcie ulgi prorodzinnej, składając rozliczenie w innym urzędzie?

  2 marca 2018
  Reply
  • Witam!

   Jeżeli jest Pani zainteresowana poradą prawną to zapraszam do bezpośredniego kontaktu, na blogu nie udzielam porad prawnych.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   6 marca 2018
   Reply
 37. Engel said:

  Witam. W polowie zeszlego roku,maz dostal od komornika pismo,ze zostanie mu zajety zwrot podatku. Po okolo 2 tygodniach,sprawe przekazal innemu komornikowi,ktory sprawe umozyl,poniewaz maz zarabia najnisza krajowa. Czy w zwiazku z powyzszym,nadplata podatku zostanie mezowi przekazana,czy tez zajmie ja komornik?

  12 marca 2018
  Reply
  • Witam na blogu!

   Jeżeli postępowanie egzekucyjne zostało umorzone i nie toczy się obecnie żadne inne postępowanie egzekucyjne to zwrot podatku zostanie wypłacony.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   15 marca 2018
   Reply
 38. Stokrotka26 said:

  Wita. Sytuacja jest taka. Rozliczenie wspolne z mezem. Maz podatnik ja bez dichidu nam zajecie komornicze na panienskie nazwisko (dlug przed slubem) dostalam pismo od komornika ze napisal pismo do us o pzekazane mu zwrotu. Czy maz dostanie ten zwrot? To byl jego dochod wykazany. Nadmiene ze mam klauzule wykonalnosci z 2012 r 3 lata przed slubem.

  13 marca 2018
  Reply
  • Witam!

   Jeżeli jest Pani zainteresowana poradą prawną to zapraszam do bezpośredniego kontaktu, na blogu nie udzielam porad prawnych.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   15 marca 2018
   Reply
 39. Agnieszka said:

  Witam. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy wobec kogoś toczy się postępowanie komornicze i z jakiego tytułu jeżeli od komornika nie przychodzi żadna korespondencja.

  16 marca 2018
  Reply
  • Witam na blogu!

   Tylko poprzez kontakt z komornikiem. Ewentualnie kontaktując się ze swoim urzędem skarbowym, czy komornik dokonał zajęcia.
   Przy czym komornik wysyła do dłużnika szereg pism, więc dłużnik zawsze wie o toczącym się postępowaniu. Chyba że nie zamieszkuje pod adresem zameldowania – wówczas rozwiązaniem jest aktualizacja meldunku.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   21 marca 2018
   Reply
 40. Katarzyna said:

  Dzień dobry.
  Rozliczam się z mężem. Oby dwoje mamy komornika, ale to są osobne długi. Czy w takim wypadku komornik może zająć nasz zwrot?

  22 marca 2018
  Reply
  • Witam na blogu, proszę przeczytać inne komentarze. Takie pytanie padło już na blogu.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   26 marca 2018
   Reply
 41. krystian szadkowski said:

  witam. w piatek dostalem ze komornik zajmuje mi zwrot podatku a w poniedzialek zlorzylem pit w us czy komornik mi wezmie zwrot? rozliczam sie z zona i dziecmi . pozdrawiam

  25 marca 2018
  Reply
  • Witam na blogu.

   Odpowiedź na podobne pytanie już padła, proszę przeczytać inne komentarze na blogu.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   26 marca 2018
   Reply
 42. krystian szadkowski said:

  zapomnialem dodac ze zwrot jest przez poczte

  25 marca 2018
  Reply
 43. Angelika said:

  Jaki czas ma urząd na wypłatę reszty nadpłaty po odjęciu obciążenia

  13 kwietnia 2018
  Reply
  • Witam na blogu!

   Co do zasady urząd dokonuje zwrotu nadpłaty podatku w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji podatkowej.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   16 kwietnia 2018
   Reply
 44. sp4wnersiak said:

  Witam! Czy jeżeli dostawałem pisma od komornika o umorzeniu postępowania, nie posiadam konta w banku, to czy komornik może zająć mój zwrot podatku? Czy dostanę ewentualnie jakieś powiadomienie o tym? Pozdrawiam.

  20 kwietnia 2018
  Reply
  • Witam na blogu.

   Jeżeli obecnie nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne to zwrot podatku nie zostanie zajęty. Postępowanie musi być w toku, by komornik mógł dokonać zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   30 kwietnia 2018
   Reply
 45. Saska said:

  Witam,co że zwrotem podatku jeśli komornik zostaje skazany i ma zakaz wykonywania zawodu?

  25 kwietnia 2018
  Reply
  • Witam.

   Jeżeli jest Pani zainteresowana poradą prawną to zapraszam do bezpośredniego kontaktu.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   30 kwietnia 2018
   Reply
 46. Małgorzata said:

  Witam, czy US wyśle mi potwierdzenie ile i dla kogo potrącił ze zwrotu podatku?
  PIT złożyłam końcem lutego nadpłaty było ok 2300, w połowie marca dostałam list od Naczelnika US o zajęciu 600 na Urząd Miasta o którym wiedziałam (nie jest to zajęcie komornicze). Wiem też, że mam jakieś zajęcie komornicze ale nie pamiętam jaki to był komornik, gdyż nie w moim mieście i jaka to była kwota. Po sprawdzeniu na stronie US jest informacja, że mój zwrot został zrealizowany, ale ja nie dostałam żadnej informacji, że mam się zgłosić po odbiór nadpłaty (odbiór miał być w kasie US). Dodam też, że kwota do zapłaty komornikowi na pewno nie była tak wysoka.

  27 kwietnia 2018
  Reply
  • Witam na blogu.

   Wiele zależy od praktyki urzędu skarbowego. Najlepiej samemu skontaktować się z urzędem, a uzyska Pani informację.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   30 kwietnia 2018
   Reply
 47. Monika said:

  Czy komornik moze zajac nadplate podatku jezeli zostal zlozony po komorniku do Us

  7 maja 2018
  Reply
  • Witam na blogu Moniko!

   Jak najbardziej, komornik może zająć taki podatek, ponieważ zajęcie skuteczne jest na przyszłość. Chyba że masz na myśli sytuację, w której egzekucja została już umorzona (napisałaś „po komorniku”). Więcej na ten temat napisałem we wpisie na blogu i w odpowiedzi na inne komentarze.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   7 maja 2018
   Reply
 48. Patrycja said:

  Witam. Mam taki problem mianowicie sprzed 3 dni komornik zajął mi konta bankowe jednakże, poki co nie ma co z tych kont sobie zabrać. Ja do niego dzwoniłam i umówiłam się na raty co miesiąc i konta bankowe zostały mi odblokowane. Mam jednak pytanie co z zwrotem podatkowym na który czekam do czerwca. Czy może mi zabrać zwrot podatkowy, czy nie ma takiego prawa skoro umówiłam się z nim na dobrowolne spłaty, które systematycznie będe oczywiście spłacać, oraz wszedł mi teraz w maju a ja składałam pit w marcu. Ma to jakieś znaczenie w tym momencie? Czy muszę się pogodzić z tym że zwrotu nie dostanę i jednak wezmie to na poczet długu mimo ustalonych rat?

  17 maja 2018
  Reply
  • Witam na blogu!

   Wszystko zależy od Pani ustaleń z komornikiem. Prawo pozwala komornikowi zająć zwrot podatku, jeżeli tylko wierzyciel złoży taki wniosek.

   Pozdrawiam serdecznie,
   Krzysztof Kozłowski

   25 maja 2018
   Reply
 49. Angela said:

  Witam. Również mam pytanie do Pana. Otóż przez ostatni rok spłacałam komornika(w lutym moja agencja pracy,ktora wysyłała komornikowi mój zarobek, odsesłała mi spłate długu, w związku z czym spłaciłam komornika), a teraz mija pół roku od kiedy już nie muszę spłacać, dostałam list z US, iż moja nadpłata została wysłana temu samemu komornikowi, podając sygnature która już jest nieaktualna, bo przecież spłacona.
  Dlaczego tak się stało, i czy odzyskam te pieniądze, skoro komornik już mi „nie ściąga” pieniędzy?

  13 czerwca 2018
  Reply
  • Witam Panią na blogu!

   Jeżeli dług był już w całości spłacony to oczywiście komornik powinien był zawiadomić urząd skarbowy o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i nie pobierać pieniędzy z tytułu nadpłaty podatku. Proszę sprawę wyjaśnić w urzędzie skarbowym, ale przede wszystkim u komornika. Powinna Pani otrzymać zwrot pieniędzy. Gdyby potrzebowała Pani mojej pomocy to zapraszam do zlecenia mi sprawy.

   Serdecznie pozdrawiam,
   Krzysztof Kozłowski

   20 czerwca 2018
   Reply

Korzystając z możliwości komentowania wpisów na blogu przekazujesz kancelarii Krzysztof Kozłowski Kancelaria Radcy Prawnego (administrator danych osobowych), adres: ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa (dalej: "Kancelaria") swoje dane osobowe, w tym pseudonim, adres e-mail, numer IP, ewentualnie adres strony internetowej. Podanie wszystkich danych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak ich wskazania uniemożliwi publikację Twojego komentarza i Twój udział w dyskusji toczącej się pod wpisem na blogu. Celem przetwarzania danych będzie wyłącznie publikacja Twojego komentarza i udzielenie na niego ewentualnej odpowiedzi. Twoje dane nie będą nikomu przekazywane z wyjątkiem firm współpracujących z Kancelarią i tylko w niezbędnym zakresie (obsługa informatyczna bloga i poczty elektronicznej). Dane będą przechowywane tak długo, jak długo Twój komentarz będzie znajdował się na stronie. Zawsze możesz zwrócić się do Kancelarii o usunięcie Twojego komentarza i danych osobowych. Masz prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania lub usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i do przenoszenia danych. W tym celu skontaktuj się z Kancelarią (krzysztof.kozlowski@oirpwarszawa.pl, tel. 781 781 229). Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO). Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.